/p2rS. 'Me, Px BESLISSING ran zijn rkstraat g van de .1. is n de rooi- Inspec- gde ver- s. eervol et gemeen- irijf en .gen kan, Lgen huur- het Raad- jn vergoe- :d, welke iegd. wijziging loudende commissie gen ten 37. voor te tot wi j- 937, 4e af-1 gesloten wordt aan A.Legemaat de gevraagde vergunning te ver- leenen. Besloten wordt aan den raad voor te stellen N.C.van den Berg rret ingang van 13 Juni a.s. eervol ontslag als fitter Bij het gemeen telijk gasbedrijf te verleenen, en hem van dit voorstel in ken nis te stellen. Besloten wordt het raadsbesluit van 14 Februari 1938 aan te vullen met de clausule, dat aan A.J.van Dorreatei jn een vergoe ding van f.10.hiervoor zal worden uitbetaald. Het ontwerp besluit zal den Raad ter vaststelling worden aange boden. ue ontwerp-besluiten zullen den gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Afdeeling en No. Aanmerkingen Lc V roj» 1? cM V rok.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 360