Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 681 682 683 684 685 686 estructi e bed rijf Ï.V. "Gekro" Over- schie wethouder de Bruijn Administrateur-Kas ier van het Gasbe drijf der gemeente Zeist directeur Gemeente werken. A.v.d.Plas, Steen- hoffstr.|1, beer. pl.comité van de "Centrale voor wer loozenzorg" Nedexl.Chr.Bond vah Personeel in pu- blieken dienst. c- zendt een nieuwe overeenkomst betref fende destructie van vee en vleesch, net verzoek deze per 1 Januari 1959 aan te gaan. Het Hoofd van den Keuringsdienst van Vee en Vleesch adviseert bedoelde overeenkomst aan te gaan, alsook het bestuur der afd.Utrecht der Vereeni- Lng van Nederlandoche jns mondelinge mededee Secretaris dier afdeeling. Gemeenten, vol ling van H den wijst op de wenschelijkheid om den Lan ge Brinkweg, Korte Brinkweg en de Eemstraat in te deelen in klasse B. ingevolge art.36 van het Motor- en Hijwielreglement deelt mede, dat over het jaar 1957 aan de gemeente Soest, ingevolge de concessie gaslevering te Soesterberg, een uitkeering toekomt ad ƒ.169.60. (Geraamd was een ontvangst van ƒ.180, bericht dat Mej.A.C.van de Giessen wegens ziekte verhinderd is vanaf 8 Juni 1938 haar werkzaamheden te ver richten verzoekt vergunning tot het houden eener collecte, ten behoeve der "Cen trale voor werkloozenzorg"in de week van Dinsdag 5 tot Donderdag 7 Juli as De Inspecteur van politie adviseert tot inwilliging van het verzoek. verzoekt te bevorderen dat; 1e. het gemeentepersoneel zekerheid krijgt van zijn aanspraken met het oog op eventueele ongeschiktheid als gevolg van de uitoefening var. zijn dienst ten behoeve van lucht bescherming; 2e. dienst buiten den gewonen dienst tijd zal worden vergoed, waarbij wordt opgemerkt, dat er eventueei geen bezwaar tegen bestaat, in dien de vergoeding zal worden ge geven naar een anderen maatstaf dan de gewone cverwerkregeling. ITï

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 363