BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het overgelegde ontwerp-voorstel wordt goedgekeurd en h. zal een Raad ter behandeling worden aangeboden. I m. 3 5*3 - Ra bespreking wordt besloten den Raad te dezer zake &A geen voorstel te doen, doch zoodra zulks noodig mocht blijken te zijn tot tijdelijke afsluiting van de onder ha- o 5 vige wegen over te gaan. Ken nisgenomen. Besloten wordt aan Mej.A.C.van de Giessen ziektever- tyfafeT lof te verleenen gedurende 8 dagen of zooveel korter jr als haar ziekte mocht duren. /st^. Het verzoek wordt ingewilligd. Besloten wordt deze aangelegenheid te behandelen bij het nieuwe ontwerp-ambtenaren-reglement

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 364