Korte inhoud mer 687 N.V. Handel-Maat- schappij "Holbeen" Schiebroek. Directeur Centraal Verificatie-bureau A.Berguson, Hart manlaan 4, Soest 690 C.J.van Oosten, van Weedestraat ^7, Soest. Kon.Hed.Toeristen bond "A.H.W.B." te s-Gravenhage vraagt namens en ten behoeve van J. Kuijper te Soesterberg, toestemming tot Jiet aanbrengen van twee winkelautoma ten op het perceel Amersfoortsche- strast 142. De Directeur van Gemeentewerken en de [Inspecteur van Politie hebben geen be swaar het verzoek in te willigen, ech ter onder voorwaarde, dat de hekaf scheiding ter plaatse van de inmiddels laangebracnte automaten over een leng te van p Meter wordt verwijderd en 2 Meter met de zich hierin bevindende automaten wordt teruggeplaatst. brengt rapport uit betreffende de kas- oprieming en contröle der administra tie van het Gasbedrijf der gemeente [Soest op 3 ^ei [verzoekt te mogen vernemen welk huis nummer een gebouw achter perceel Beu kenlaan 1 zal verkrijgen. De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake advies uit. deelt mede dat notaris Blamman, in zijn hoedanigheid van eigenaar van perceel van Weedestraat yibereid is een strook gronds af te staan voor verbree ding van de van Weedestraat, onder en kele nader aangegeven voorwaarden. |De Directeur van Gemeentewerken brengt terzake advies uit. verzoekt een verbreeding van den spoor wegovergang te Soestduinen te bevor deren, zulks in verband met het zeer drukke verkeer ter plaatse.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 365