V Ju- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen van J. Timing tot laatoma- sche en en de geen be- gen, ech- hekaf- inraiddels en leng- d en 2 ndende t e de kas- nistra- een te lk huis- eel Beu- en brengt n, xn zijn perceel een r verbree- onder en- rden. en brengt den spoor- bevor- et zeer Besloten wordt het verzoek in te willigen, onder voorwaarde, dat de hekafscheiding ter plaatse van de _ir inmiddels aangebrachte automaten over een lengte van k Meter wordt verwijderd en 2 Meter met de zich hier in bevindende automaten wordt teruggeplaatst. Kennisgenomen. Besloten wordt den heer Kerguson te berichten, dat het L door hem bedoelde gebouw op grond van het bepaalde in artikel 95 der bouwverordening niet als een woning kan v/orden aangemerkt en alzoo een afzonderlijke num mering niet zonder meer kan plaats vinden. Het Col lege geeft adressant in overweging te trachten den uitweg naar de Beukenlaan in zijn geheel ten name te zien stellen van de gemeente Soest, an door hot irh< utiojion van aan vor bouwingrrpl mn aan, bnrgannn "»nt or ca wethouders ta verzoekon do bootemming--van "woning." inr hoii ij e is e »vr< t a povofr Tevens kan hem direct wor den gewezen, dat het maken van houten scheidingswan den voor woon- en slaapruimten ingevolge het bepaal de in artikel 41 niet kan worden toegestaan. Besloten wordt den heer van uosten te berichten, uat de door hem onder a, b, en c. gestelde voorwaarden kunnen worden geaccepteerd, doch dat door burgemees ter en Wethouders geen enkele toezegging kan worden gedaan inzake een eventueele verbouwing van het per-I ceel, daar dit een zaak is welke bij de woningwet, i.c. de bouwverordening wordt geregeld. Wel kan door hem op dit punt gemakkelijk zekerheid worden verkre gen door het indienen van een oouwaanvrage V af schrjift I l? Aan den A.N.W.B. zal onder toezending van een van het schrijven van de Ned .Spoorwegen dd24 Jan. '55 worden medegedeeld, dat alhoewel het College de noodzakelijkheid inziet van de verbreeding van den smallen spoorwegovergang te Soestduinen, in verband met den financieelen toestand der gemeente geen be langrijk bedrag, als waarvan sprake is in het schrijven der Spoorwegen, uit de gemeentekas voor uit doel be-i schikbaar kan worden gesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 366