BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. ids oehoe- 3 t er ft van de e is te Kot- brei- A. te er M2 te voor en or het ein B. aan de het nom terrein d tot raat ;t gun- raads-, itrek- >nte- gekomen i i, ver- ïhei- ia t m) :>rijs- in Heng- rn1. /an 2 de fir- am. Aldus wordt besloten. I? Ui. iVflP. Conform het advies van de Commissie Grondbedrijf en &M- Uitbreidingsplan neemt het College een terzake die- y nende beslissing. i rló. Voorts wordt besloten de terreinen aan de Van lijnden- laan aan de achterzijde af te palen, aangezien geble ken is, dat de bewoners wederrechtelijk achterliggen de gemeentegrond in gebruik nemen. üp het varzoeK wordt gunstig beschikt, onder voor- V aJci- waarde, dat deze ontheffing alleen zal gelden voor v .L auto's waaraan door hem reparaties moeten worden ver- 'j richt Notificatie 5 ti P- Besloten wordt het verrichten van de betreffende werkzaamheden op te dragen aan C.J.van iïengstum voor een bedrag van ƒ.552,15. Aan den Directeur van Gemeentewerken wordt machtiging verleend de dienstleidingen door de Waterleiding- Maatschappij te doen verlengen overeenkomstig de ont vangen prijsopgave dd2 «Juni 19^0. Aan den .directeur van Gemeentewerken wordt machtiging [9 Aj verleend één beton-rekenliniaal aan te schaffen, vooir een bedrag van ƒ.11,75- Ml X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 368