Volg num mer 692 Afzender of voorsteller num mer Korte inhoud 693 698 699 C.G. J.v.Heijst -Directeur van Ge-j meentewerken. 700 701 694 702 Directeur van Ge meentewerken. Inspecteur van Politie. 695 696 Directeur van Ge meentewerken verzoekt hem een vaste aanstelling te verstrekken als klerk-teekenaar bj Gemeentewerken. adviseert aan G.M.Kooij, Middelwijk straat 58 e Soest, ontheffing te ver- leenen van het bepaalde in artikel 13 der Bouwverordening ten behoeve van het oprichten van een plat achter zijn fabriek, tot op de achtererfafschei ding. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen. adviseert aan Joh.Tak een aparte ver gunning te verleenen tot exploitatie van een huurauto voor het vervoer van achterlijke kinderen van Soest naar een school te Amersfoort. Aan kenr midc Bes! Gele 67, 1/1' ge 1 Be si Ken fiiini worc Omt] :laé komt op uitnoodiging van het College in de vergadering ter bespreking van de uitvoering der werkzaamheden, ver- -worc bonden aan de verbetering van de wo ningen der woningstichting "Ons Be- lang" te Soesterberg. Hierbij komt voorts ter sprake de tewerkstelling van arbeidskrachten, alsmede de vraa£ of aan den aannemer uitbetaling kan plaats hebben van den tweeden termijn van de aannemingssom. 697

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 369