s in tot es: door hem "bi; ten "behoev U Je declaraties worden ditmaal goedgekeurd. In verband OyL met de gedeclareerde bedragen voor verblijfkosten wordt besloten aan alle hoofden van dienst te berichten, dat in den vervolge de kosten van consumpties, gerriaak tijdens reizen, of in verband met het bezoeken van ver gaderingen, welke in het belang der gemeente plaats hebben, voor rekening van den betrokken ambtenaar moeten worden genomen, lichter heeft het College er geen bezwaar tegen, dat een eenvoudige maaltijd een kleine consumptie bij de gemeente in rekening ordt gebracht indien de betrokken ambtenaar den ge- heelen da^ buiten de gemeente moet vertoeven. ,ats gehad .en wethou- n aantal ooi estek en de ring van de ioesterberg st te houder! der werkzaan erf af schei- j .er werkzaam! •ieg 110a te| de perceele L34 6ed. ge- te bouwen $.945 m uit De Voorzitter deelt mede, dat hij maandag j.1. een onderhoud heeft gehad met den heer Versluijs, Inspec teur van de Volksgezondheid te den Haag, die hem [heeft medegedeeld, dat het hem wenschelijk voorkomt, dat op kosten van Ons -belang van gemeentewege wordt gezorgd voor een behoorlijk deskundig toezicht bij de uit te voeren werkzaamheden aan de woningen te 3'berg Hesloten wordt hiervan mededeeling te doen aan het bestuur van Ons belang, alsmede van het standpunt van het College, dat de aanbesteding vanwege Ons ^elang zal moeten plaats hebben. -mn den Dir.v.Gem.werken zal een exemplaar van de doo [Ons Belang ingezonden opmerkingen, betreffende het bestek, "orden toegezonden met opdracht zoo sooedjg noaeli.ik te dezer zake in overleg te treden met het Stichtingsbestuur en inverband daarmede nauwkeurig na te gaan of het bestek als gevolg daarvan wijziging zal moeten ondergaan. Voorts zal het bestek gewijzigd .moeten "orden in verband met de omstandigheid dat het serk door Ons belang zal -orden aanbesteed. tan H. f,hos te keist wordt toestemming verleend op ide betreffende perceelen te bouwen tot op een afstanoj Ivan 3*94-5 H uit de zijscheiding.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 36