Verslag van de bespreking, gehouden in de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders met den Directeur van Gemeentewerken, den heer van Goor, op Vrijdag 10 Juni 19^8 De Voorzitter, Wethouder Gasille, deelt mede, dat hij den heer van Goor verzocht heeft in de vergadering van het College te komen, om te spreken over de vraag of aan den aannemer van de werkzaamheden der woningen van "Ons Belang", uitbetaling kan plaats hebben van den tweeden termijn van de aannemingssom. Voorts deelt Spreker mede, dat in de voorwaarden van aanbesteding ue be paling staat, dat de aannemer de Directie in de gelegenheid moet stellen bij de uitbetaling der loonen tegenwoordig te zijn en vóór de uitbetaling een copie van de volledige weeklijst aan de Direc tie moet verstrekken. Spreker vraagt den heer van Goor of aan de ze bepaling de hand wordt gehouden en of bedoelde lijst wel ge controleerd wordt. De heer van Goor zegt dat deze zaak aan den dagelijkschen op zichter, den heer Dorlas, is overgelaten. Wethouder de Bruijn spreekt er zijn misnoegen over uit, dat hi; op Mei j.1. niet volledig door den heer Dorlas werd ingelicht. Toen Spreker eenige klachten ter oore kwamen inzake de werkzaam heden en de uitbetaling der loonen, heeft Spreker op genoemden datum eenige inlichtingen aan den heer Dorlas gevraagd. Aan Spre ker is toen medegedeeld, cat de contract-loonen werden uitbetaald n.1. 52 cent voor een schilder en 60 cent voor een stucadoor. Spreker, die deze gegevens heeft doorgegeven in de raadsvergade ring van 1 Juni j.1. heeft nu een schrijven van de bonden ontvan gen, waarin o.a. medegedeeld wordt, dat de contractloonennl. 55 cent voor een schilder en 68 cent voor een stucadoor, niet worder uitbetaald. Spreker vindt het zeer vreemd, dat hij door den heer Dorlas op een dusdanige wijze werd ingelicht. De heer van Goor deelt mede, dat de contract loonen pas zijn gewijzigd, Zulks is misschien veertien dagen geleden gebeurd. De heer aorlas wist dit niet. Toen de aanbesteding echter plaats hac bedroegen de contractloonen voor schilders 52 cent en voor stuca- doors 60 cent. Wethouder de Bruijn betreurt het dat hij den Baad in onwetend heid een onwaarheid heeft medegedeeld als gevolg van 'de door hem verkregen inlichtingen. Spreker zegt voorts, dat hem klachten hebben bereikt omtrent de wijze van uitbetaling. De heer Dorlas schijnt zich daar weinig van aan te trekken. Van een eigenlijke uil betaling is geen sprake; de loonen worden in gesloten zakjes uit gereikt, zoodat van het uitoefenen eener behoorlijke controle van wege de nirectie geen sprake kan zijn. Spreker zegt voorts, dat hi in de vergadering van den Raad heeft gezegd, dat aan enkele schi] ders van ouderen leeftijd geen contractloonen werden uitgekeerd, omdat zij het volle loon niet konden verdienen} daar zij o.a. niet konden klimmen. Achteraf blijkt echter, dat de betrokkenen niet ar ders doen dan klimmen en dat zij de dakkapellen hebben geschilderc Spreker verzoekt den heer van Goor hiervan goede nota te nemen er zich te dezer zake te overtuigen. Volgens aan Spreker verstrekte gegevens worden de contractloonen niet uitgekeerd, waaromtrent de heer van Goor zich ook dient te overtuigen. Spreker verzoekt den heer van Goor met klem een beter toezicht uit te oefenen, opdat goede vakmenschen tewerk gesteld worden. De Voorzitter wijst er op dat in het bestek voorgeschreven is dat de aannemer volwaardige, (valide) arbeidskrachten moet aanne men, aan wie het contractloon moet worden uitgekeerd. De aanneme] heeft niet het recht om minderwaardige krachten, die tegen een lager loon werken, aan te nemen. De

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 372