Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 7Ü3 7C4 7Ü5 Gom.v.onderoffter vierinu v.h.25-jar;j.i te 3'"berg 7UÓ 7U7 708 7Ü9 Ver."3oest Vooruit ued.jtaten van Utrecht Ifd.Financiën Best.der Stichting tot beh.v/h Soeste^ natuur bad te Soest hoofdcom.tot voor- ber v.die es tel ij hifi ter elegenh.v.h. 25-Jariê" bestaan aer j IAce ber A&n1 e d 2 e e ma n s c e nt r Veehbergpl.29 ,Ha&r lem. vraagt de medewerking van net College voor de alsnog beschikbaarstelling van de subsidie over 198^* geven in overweging om de verordening regelende het toezicht op tapperijen enz. met weglating van art.5 en niet de daardoor noodig zijnde vernummerir der onderscheidene artikelen in haar geheel opnieuw vast te stellen. verzoekt vrijstelling van vermakelijz heidsbelasting voor een te houden huisvlijtteutoonstellingwelke wordt Oeorganiseerd ter 0elegenheid van het 25-jarig bestaan van de L.V.A. aan de tentoonstelling is een dans gelegenheid verbonden. verzoekt te mogen vernemen of de aan gehechte nota's betreffende: a. grondlasten, tot een totaal bedra, van f.1180.41. b. waterschapslasten, tot een totaal bedrag van f.13*92 kunnen worden voldaan. doet ter goedkeuring toekomen een be sluit ad.13 Juni 193^ tot wijziging der begrooting van het Soester natuur bad voor het exploitatiejaar 1937* verzoekt een of meer prijzen beschik baar te stellen voor de in de maanden hei en Juni gehouden en nog te houden verschillende wedstrijden voor alle categoriëen van militair- en burger personeel der .ilitaire Luchtvaart. verzoekt toestemming bieden van een lijst nen, teneinde gif ten tot het doen aan bij de ingezete- in ontvangst te nemen ten bate van het werk der "ued. Zeemanscentrale"in het tijdvak van 30 Lei-2b Juni a.s. Je insp.v.politie adviseert williging van het verzoek. ;ot in- O S GUun V Q. -1 .m

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 381