Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 710 711 Jir.Ae. er ren 712 jir.v.u-em. werken 713 Paulus Ver.Keizer ;racht 47c »Af dam(C 714 715 C.Verschoor, café houder, Soest u-edS taten Jeu t.der aria- scnooi, Soest Korte 1 n n o u verzoekt door tusschenxomst van den se cretaris vrijstelling van betaling van f.5»leges verschuldigd voor de ,^un- stiöe beschikking van 3.en op zijn aanvrage tot het verkrijgen van een ver» lof a bedoeld in de Drank-et. De Secretaris adviseert de vrijstelling te verleenen op grond van onvermogen. brengt rapport uit omtrent een noodzake lijke wijziging der straatverlichting op het Sinnemaplein. rapporteert omtrent een door A.P.Hooge- veen zonder vergunnin^ aangevangen ver bouwing van zijn perceel Ringweg 6. verzoekt toeste.imin0 te verleenen tot het houden eener collecte aan de woning®] der ingezetenen dezer gemeente, t/b vani deze Vereeniging zulks op 27 Kei 1933- j De Insp.v.Politie adviseert het verzoek i.'LET in te willigen. spreken hun teleurstelling uit dat de herziening van het ambtenaren- en het werkliedenreglement nog steeds niet is .ot stand gekomen en deelen mede met verder uitstel geen genoegen te kunnen nemen. Zij verwachten dat deze aangele genheid in de eerstvolgende vergadering van den gemeenteraad zal worden behan deld bericht naar aanleiding van het schrij ven van het Colle0e dd.ö april 1933 afd.1 no.4533 terzake afwijking van het bestek van den aanbouw der lariaschool i.c. verglaasde raamdorpels en het nietj verrekexien van het mindere werk ten be drage van f.gO.72. Voorts bericht het Bestuur terzake de declaratie van extra grond ad f.lg.^O. De vri Beslot wijzig van 3 lantaa Beslot richte aer ve 8 daae oorspr bij ni zijn z Beslot chief te bes Beslot werp-a de vas worden Beslot Bir.v. II aan de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 383