p het jhek van te ver- omtrent 0 Juni erzoeü on e noodiae BESLISSING besloten wordt adressant te berichten, aaz volgens verkregen inlichtingen van deskundigen de boom in dit seizoen niet verplaatst kan «orden en daarmede zou iTIHo moeten worden gewacht tot het najaar, het College is echter bereid tot verplaatsing van den boom over te gaan indien de kosten door hem (adressant) betaald wor-f den en hij zich bovendien schriftelijk verbindt en bet najaar voor zijne rekening een nieuwe boom te plarji ten als mocht blijken, dat de verplaatste boom is doodgegaan. Je kosten van net verplaatsen van den boom zal door den adviseur der beplantingen nog worden opgegeven. belet op het advies van houw- en Woningtoezicht ua. 15 Juni 1938, no.5C, wordt besloten de aanvrage no. I/I465 in te willi&en. Afdeeling en No. Aanmerkingen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 386