Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 718 719 Directeur van Ge meentewerken 720 721 722 72J N.V.Berste Baarn- sche Electr.Luxe Brood- cn Banket bakkerij Soestdijk. 1e afdeeling. de Voorzitter. Ver.tot bestrijding der tb.cafd Soest Huldigingscomite L.V.A. bericht naar aanleiding van het schr ven van Mevr vZijst-Schmidt inzake de bestemming van haar gronden tot natuurreservaat. Bijgevoegd is een teekening, waarop het geheele bezit van Mevr vZijst is aangegeven. verzoekt bij de verbreeding van de Burg.Grothestraat over een 5-tal te gels met gleuven, voor het inzetten van fiets'en, te mogen beschikken. De Directeur van Gemeentewerken brengt gunstig advies uit. deelt mede, dat Maria Hendrika Kuijer verzocht heeft in de verklaring van de door haar af te stane strook gronds voor verbreeding van de Burg* Grothestraat, de bepaling op te ne men: dat boven de betreffende strook gronds een reclamebord mag worden aangebracht en dat hiervoor nimmer eenig recht zal behoeven te worden betaald adviseert den Baad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot het aanvaarden van een 8-tal strooken gronds langs de murg.Grothe straat, voor verbreeding van die straat vraagt te mogen vernemen of het Col lege bereid is een bijdrage te verlee nen in de kosten van verpleging van G. 'w'. Visser Kerkstraat 1b, alhier, in het H.K.sanatorium voor Chirurgi sche t.b.c. te Wijk aan Zee. vraagt vergunning tot het aanbrengen van een versiering langs en over de Banningstraatvoor wat betreft het gedeelte van het Vliegkamp tot de Ba demakerstraatzulks in de week van 26 Juni tot 11 Juli a.s. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij^ schrijven van 16 Juni ly58, no.1517.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 393