l? b. <x. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen schr ;ake tot ien >ezit Besloten wordt aan adressante te berichten, dat door Jlji. het College van Burgemeester en Wethouders uiteraard j| geen besluiten in bedoelden zin genomen kunnen worden, doch dat wellicht geduid wordt op het in het jaar 19^5 door den raad der gemeente vastgestelde uitbrei dingsplan. de il te stten m 1 Besloten wordt het verzoek in te willigen, mits deze JU. tegels met sleuven op het terrein van adressant wor- 1) den aangebracht. Haó- Kuljer g van k Burgi e ne- strook den mmer rden Besloten wordt mede te deelen, dat de onderwerpelijke p bepaling bij het College op bezwaren stuit, doch dat getracht zal worden een andere oplossing hiervoor te vinden. Hing uit al Gxothe ie Aldus wordt besloten. V tyoS it Col— verlee- ig van lier .rurgi- Het College besluit zich in beginsel bereid te ver- klaren een bijdrage hiervoor te verleenen. <s srengen /er de ft het t de Ba ak van Het College beschikt gunstig op dit verzoek, op voor- p? v/a.arde dat de werkzaamheden met voorkennis en onder toezicht van den Directeur van Gemeentewerken worden V uitgevoerd en t bij .1)17

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 394