724 725 726 727 728 729 750 Wethouder van fi nanciën. Afdeeling finan ciën. R.K.Bouwver"St Joseih" te Soest Minister van So ciale laken, Den Haag. NV.Arnhemsche Wat e r1eidi ng-Maat schappij, Utrecht. Minister van So ciale Zaken, Den Haag. W.J.van Voorst te Sc estduinen. stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1957, no.21/627. legt over de resultaten van het inge steld onderzoek naar het loonpeil van de vaklieden in de gemeente. verzoekt terugzending van het rapport betreffende de uitvoering van de on derhoudswerkzaamheden aan de woningen van complex Soest I en deelt verder mede dat moet worden overgegaan: 1e. tot het afschilderen van de wo ningen van complex Soesterberg II 2e. tot het in de grondverf zetten van de woningen van complex Soest I; en vraagt of B.en W. zich daarmede, alsmede met eenige andere daarmede verband houdende aangelegenheden kun nen vereenigen. doet mededeelingen ten aanzien van de steunverleening aan werkloozen, waar uit blijkt, dat, na de uitvoerige ver dediging van het College, het bedrag waartegen oorspronkelijk bezwaar is ge maakt, ad ƒ.9.749,22 thans is terug gebracht tot ƒ.4.224,87» deelt mede, dat zij na 15 Juni a.s. be schikbaar is voor eene bespreking be treffende de tarieven voor waterleve ring. Zij verzoekt haar dag en uur voor e;->n bezoek te willen opgeven. deelt mede dat rijkssubsidie zal wor den verleend in de kosten verbonden aan het deelnemen van een werklooze aan de centrale werkplaats te Utrecht. Deze kosten mogen voor 1958 een be drag van /.155,= niet overschrijden. verzoekt regelmatige verwijdering van afval en vuilnis op de wegen te Soest- duinen, en voorts geen mooie sierlijke dennen langs die wegen te kappen. Ten slotte wordt gevraagd van gemeentewege een verzoek ie doen aan den Commandan van de Luchtvaartafdeeling om bij de hangars borden te doen plaatsen met Bes! Wat derï meer Het Tot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 395