y inge ipport on- ïingen :der wo- ;rg IIJ ;en ïde ?d e i kun- jtm ae waar- iï ver- edrag is ge- STUg- .s. be ng be- rleve- ur en wor- nden 002e trecht be den. g van Soest- erlijke nTen- ntewege mandant ij de met BESLISSING Aïdeelinq Aanmerkinger Besloten wordt dit ontwerp-besluit tot wijziging der A gemeente-begrooting voor het dienstjaar 19^7, no. 21/627 den raad ter vaststelling aan te bieden. Besloten wordt met de resultaten van dit onderzoek genoegen te nemen. Tien en ander zal ter kennis van Qr-&' de Commissie voor Georganiseerd Overleg en t.z.t. van den gemeenteraad worden gebracht. Het College kan zich met een en ander vereenigen, mits het onderhoudsfonds toereikend is voor het doen van de uitgaven aan de werken verbonden. Besloten wordt het concept-antwoord aan den Minister te verzenden. Besloten wordt de Directie van de N.V. Arnhemsche V/aterleiding^Maat schappij uit te noodigen tot een on-, derhoud op Dinsdag 20 Juni a.s. om 11.15 uur ten ge- Vi*H\ meentehuize. cjiik 1-I Het College gaat hiermede accoord. ïot plaatsing van G.van Blerk kan worden overgegaan. Besloten wordt adressant te berichten, in den geest van het rapport van den uirecteur vanGemeentewerkenj.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 396