Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 731 732 733 734 N.V.P.U.E.M. Utrecht H.Steenhuijsen. Technisch ambte naar van het gas bedrijf Bestuur der Veree nigingen Soest Vooruit en Soest Zuid, te Soest. tiet opschrift: Verboden boven Soest- auinen te oefenen." De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd 13 Juni 193Öno. zendt bericht omtrent een proefver- lichting voor de VredehofstraatDe kosten van verlichting zullen per lan taarn ruim 27,= per jaar bedragen. (vraagt naar aanleiding van het onder houd met den wethouder van het Grond bedrijf op 9 Mei j.1. in koop te mogen pntvangen een terrein, groot 460 M2, zooals omschreven in den brief van December j.1., voor een bedrag van 3per M2* Daarbij wordt het voorbe houd gemaakt, dat de koopacte niet eer der zal worden verleden, dan nadat ge bleken is, dat er geen belemmeringen (zijn voor het doen uitvoeren van het door hem gemaakte bouwplan. brengt ter kennis: a. het ongepast optreden van den fit ter Matthesius; dat deze fitter wegens ongesteldheid vrijgesteld is van den arbeid en ver zoekt in deze aangelegenheid maat regelen te willen nemen en inmiddels te willen goedkeuren dat deze fitter, indien hij in dezen tusschentijd her steld zou zijn, niet tot zijn werk v/ordt toegelaten. doen onder overlegging van een begroo ting opgemaakt door de Ded .Heide-Mij het verzoek in de gemeentebosschen aan de Soesterbergschestraat in particulie re werkverschaffing een openlucht-the ater te mogen stichten en vragen meer 'in het bijzonder: medewerking van de gemeente tot in particuliere werkverschaffing stich ten van een openlucht-theater begroo' op /.4000,= loonen en ƒ.1000,= socia le en andere kosten; in huur of gebruikgeving af te staan gedurende 5 jaren een gedeelte ter oppervlakte van 5000 IvI2 van het gemeentebosch kadastraal bekend als gemeente Soest, in sectie D.no.1407 ged a iet Col e offe het gas Beslot ;reff er voorwat adresst Beslet !paal< te sch zijn en te leg zich b omtren het in omschr Beslot king t ticuli het ge een hu in de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 397