7 est- brengt ven er- Be r lan gen. nder- rond- mogen GO M2, an an oorbe- et eer- at ge- ngen het fit- eldheid en ver- maat- middels fitter; d her- erk egroo- Mij en aan iculie- t-the- me er ot in stich- begroot socia- e staan ;e ter l het md als lo. 1407 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het College heeft in beginsel geen bezwaren tegen a ze offerte, doch besluit eveneens de berekening van het gasbedrijf af te wachten. Besloten wordt den raad voor te stellen het desbe treffende terrein zonder voorbehoud en op de gewone voorwaarden voor een bedrag van per M2 aan adressant in xoop aan te bieden. Besloten wordt d bepaalde bij art. te schrijven dat zijn ongepast opt te leggen en dat zich binnen 4 x omtrent hetgeen het in afschrift omschreven. en fitter Mdtnesius overeenkomstig h 9d van het werkliedenreglement aan het College voornemens is hem wegens reden in dienstbetrekking straf op hij in de gelegenheid wordt gesteld 24 uren schriftelijk te verantwoorden hem ten "la ste wordt gelegd als in aan hem over te leggen rapport is I9 cJji. et Besloten wordt den raad voor te stellen de medewer king tot stichting van een openlucht-theater in par-J ticuliere werkverschaffing te verleenen en voorts het gevraagde terrein voor 5 jaar te verhuren tegen een huurprijs van 25,= per jaar en onder voorwaarden in de voordracht o.m. vermeld. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 398