5° 51 52 53 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 46 k.A.v.d.ioMen vraagt in aanmerking te mogen komen voor het vervoer teil "behoeve van Gem, werken. -Se Dir.v.Gem. werken "brengt hieromtrent rapport uit "bij schrijven dd.8 Januari 1938, 110.109. 47 l> ir öeiii.v; er ken deelt mede, dat geen bezwaar bestaat aan het bestuur der - ariaschool een bedrag van f .34-38.27 uit te betalen en wel f.1249.01 voor den aannemer IO3.76 honorariura architect 924.-- Huygen en essel; centrale verwarming II51.50 Kooyman es; schoolrneubeleu 48 K. Steenhuysen, Julianaln.94,Soest verzoent zijn beslissing op het schrijven van B.en dd.30 -Sec.'37 inzake verkoop van grond, te mogen uitstellen tot en met 31 Januari a.s, 49 Gentr.Verificatie- bureau,aen Haag doet verslag van de op 7 üct.1937 Se" houden opname van kas en boeken van de 7oningstichting "Patrimonium" te Soest. Centr.Verif icatie- bureau,den -aag doet verslag van de op 3° November 1937 gehouden opname van kas en boe ken van de .'«oningbouwvereeniging "Goed lonen" te Soest. h.A.RegaladoSoest verzoekt verplaatsing van een boon, staande vo'ór den ingang van zijn ga rage -e sir.v.Gem.werken adviseert afwij zend op dit verzoek te beschikken. Dir.j en. w er ke n brengt rapport uit omtrent het ont werp van den legger der wegen, opge maakt door "het Qversticht". Voorzitter brengt ter sprake de steunverleening door haatsch.Hulpbetoon, zulks in vei band net een ingekomen verzoek van Ged.Staten om eer.ige inlichti .gen mei betrekking tot een adres van /elt- huysen om verhooging van onderstand.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 39