Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer luCg 1 3. v. .1 ouden"berg Koorderweg 33» Soest pestVertot bestr er t.b.c. afd.Soe Eit •"eth. Sa si 11e '.Schipper S.C.A.ISook e.a. be- .v.perc.a/'d Schou tenkampweg S.C.A. .-ook,3chou- t e nkampw3 43 o e s t ..van 3s,/ieksl. eg 0.d.23»Soest vestigt de aandacht op den uoor&erweg 3e dir.v.üem.iserken brengt rapport uit dd.29 december 1937» no.471. vraagt te mogen vernemen of de ge meente bereid is een bijdrage te ver- leenen in de kosten van verpleging van Klaas de Vries, Kartmanïaan 4o, alhier, in het kindersanatorium "Hoog 3laricum" stelt naar aanleiding van de door den Haad genomen beslissing on de percee- len A nrs.977» 97s en 2^41 ged. niet te verkoopen, de vraag aan de orde of de grond ook aan Voskuilen in huur moet worden aangeboden. deelt mede niet op het voorstel inzak afstand van erfpacht in te gaan, daar bedoeld voorstel hem geen voordeel zou bieden. verzoeken verbetering van wegbermen alsmede van de beplanting langs de wegen. de dir.v.gem.werken brengt ad vies uit bij schrijven van 29 decem ber 1937» no.1289. beklaagt zich er over, dat door 7.Jon teijn, Schoutenk.weg 32, een varken wordt gehouden in een hok achter zijn woonhuis, de dir.v.gera.verken brengt advies uit bij rapport dd.28 december 1937, no.19/23. verzoekt afval enz. van de opslag plaats voor asch en vuilnis te mogen verzamelen, de dir.v.gera.werken breng advies uit bij raorort van 29 decembefc 1937, no.916.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 3