i Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 737 Directeur van Ge meentewerken. 7}8 Wethouder van Fi nanciën. C.G.J.van Heiist 759 740 Ivan Frank, Burg, irothestraat JQ. 741 Gedeputeerde State van Utrecht. 742 Jinister van Soci ale Zaken, Den Haa missie, voor in de "Gemeentestem" advertentie te plaatsen, dat van 100.000,= tegen een 10Cfj/o en een rente van yka/° 's Jaars, ook in kleinere bedragen, te leen wordt aangeboden. bericht, dat de door het raadslid Hilhorst aanbevolen A.L.nortekaas voldoet aan redelijk te stellen ei- schen om hem het toezicht en het on derhoud van het weiland aan de Ferd. Huijcklaan toe te vertrouwen. Korte- kaas verzoekt bij het samenstellen vafli een eventueele overeenkomst tusschen de gemeente en hem een bepaling op te nemen, dat, indien de gemeente het terrein den wenscht zoo mogelijk te voren op steld voor bijzondere doelein- te gebruiken, hij daarvan tenminste een week van de hoogte zou worden ge- met het groote be- Kasgeld aanwezig is stelt in verband drag hetwelk aan in overleg met de financieels com- eeh een bedragj koers van verzoekt hem j.1. ontslag met ingang van 13 Juni te verleenen als gemeen te-deurwaarder I.Ï vraagt een verlof A. voor de bioscoop aal, het restaurant en de bovenzaal van perceel nurgGrothestraat verzoeken eventueel ter goedkeuring ingezonden begrootingen of raadsbe sluiten tot wijziging van de gemeente- begrooting waarin posten voor "koster van werkverschaffing aan werkloozen, door of vanwege de gemeente onderno men" en "kosten van werkverschaffing aan werkloozen, door derden onderno men" worden uitgetrokken, steeds te doen voorzien van een toelichting, waaruit duidelijk blijkt, hoe de gei aam de bedragen zullen worden besteed. deelt mede, dat de geldigheidsduur der steunregeling tot en met 91 De cember 19^0 wordt verlengd. f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 403