Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 743 744 745 746 Bestuur Vrijwilli ge Brandweer Soes4 terberg. Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. Directeur van Ge meentewerken. Directeur van Ge meentewerken verstrekt een opgave van het brand weermateriaal, dat noodzakelijk aan geschaft moet worden. deelt naar aanleiding van het schrij ven van burgemeester en wethouders 9 Juni 193Ö, 4e afd.no.795 mede, dd. dat van een raadsbesluit tot belegging geld in de 4°/o eerste hypothecaire obligatieleening van .3*000.000,= ten laste van werkspoor N.V. te Am sterdam bij hen bezwaar zou ontmoeten. bericht omtrent het verzoek van A.A. Stekelenburg om toe te staan, dat zijn zomerbuis, steende op °°n terrein aan 1 de Bosstraat, zal worden verplaatst naar een terrein, gelegen bij de sta pelplaats der Nederlandsche Spoorwe gen. Mede in het belang eener concen tratie van de zomerhuisjes, wcrdt ge adviseerd op iet verzoek afwjzond te beschikken. adviseert aan G.Visser, Birkstraat 15, te Soest, te berichten, dat zijn verzoek om vergunning voor den bouw van °en enkel woonhuis met garage aar den Olijkeweg op nornooi sectie O.no. 1514 god. in gunstige overweging zal ■r.^yjnr) u c! "t-en d.oor hem a. ten bate van het Wegenfonds in de gemeentekas een bedrag van ƒ.214,38 wordt gestort, bestemd voor aan leg en onderhoud van den Olijkeweg; b. een strook van 25 Meter aan de ge- meente gratis wordt afgestaan voor verbreeding van den Olijkeweg; c. het op te richten woonhuis met den voorgevel evenwijdig aan de rooi lijn wordt geplaatst en de Noorde lijke zijerfafscheiding loodrecht op de grens van den weg. Beslote van 3 paar 1 dakst 1 stras 1 branc Het ere beschou Het Col Stat en Beslote College sing he voor ir betrefi in bove Beslote verzoel indien a. ten een b. VO 0 2 peet een word het wijdi lijke den

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 405