and- aan- chrij- ers mede ing ecaire 0,= Am- oeten. A A at zijn in aan at st sta- orwe- oncen- dt ge- nd te a a t zijn bouw ge aar Cno in de '.214,38 aari- jkeweg; de ge in voor :et den :ooi- >orde- jcht BESLISSING Besloten wordt machtiging te verleenen tot aankoop van 3 paar laarzen a ƒ.8,06 voor 1 dakstoel 1 straalpijp en waterdief 1 brandbluschapparaat Totaal Het crediet ad ƒ.84,48 dient als maximum beschouwd .24,18 - 6,~ 4,p0 JL,5Q.~ ƒ.04,48. te worden Het College heeft van het schrijven van Gedeputeerde Staten kennis genomen. Besloten wordt aan adressant te berichten, dat het College in beginsel geen bezwaar tegen deze verplaat sing heeft, en dat het hem vrijstaat een voor in te zenden. V'annee.r een en ander betreffende bepalingen voldoet, kan een in bovenvermelden zin worden tegemoet plan hier aan de des vergunning gezien Besloten wordt aan adressant te berichten, dat zijn verzoek in gunstige overweging zal worden genomen, indien door hem: a. ten bate van het Wegenfonds in de gemeentekas een bedrag van ƒ.214,38 wordt gestort, bestemd voor aanleg en onderhoud van den Glijkeweg, res pectievelijk 178,12a en ƒ.36,25; b. een strook van 25 meter aan de gemeente gratis wordt afgestaan voor verbreeding van den Olijkewe^; c. het op te richten woonhuis met den voorgevel eveh- wijdig aan de rooilijn wordt geplaatst en de Noord$- jke zijerf af scheiding loodrecht op de grens Afdeeling en No. Jj- v Aanmerkingen v*4j- V I van den weg. r i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 406