P-V l v h?W. in konen 5 van Gem "brengt sciirij veh BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen bestaat 100I een "betalen ïct centrale Dlmeubelen. het i>ec.f 37 2 mogen nuari a.s. t.1937 Se 3ken van aium" te ovenber s en boe- iging en boom, zijn ga- rt af wij- hikken. net ont- en, opge' erleening lks in ver oek van ti .gen me n Velt- der stand besloten wordt aan van der kousen te bericnten, dat hij in voorkomende gevallen in de gelegenheid aai. wor den 0esteld prijsopgaaf te verstrekken voor het ver voer ten behoeve van Hem.werken. Voorts zal aan de bed.heide ky worden verzocht in voorkomende gevallen bij de uitvoering van werkverschaffingsobjecten in deze gemeente rekening te houden met de belangen van adressant. —et in achtneming van het reeds uitbetaalde bedrag ad f.1249.01 wordt thans beschikbaar gesteld een be drag van f.3428.27.f.1249.bl f.2179.26. Op het verzoek wordt gunstig beschikt, besloten wordt aan "Patrimonium' College mede te deelen de reden scheidene huurders achterstand in de huurbetaling ontstaan. te verzoeken waarom hij de aan het onder is^ Terzake wordt eenzelfde beslissing genomen ais aanzien van het verslag van de Woningstichting monium" ten "Patri 1SjjL. V iriH. 1 'V' hj A xo. Alvorens een beslissing op dit verzoek te nemen, word [besloten den kir.v.Cem.v.erken te verzoenen een opgave ivan kosten te verstrekken ingeval tot verplaatsing van den boom zou worden overgegaan. besloten wordt de door den kir.v.G-em.werken gemaakte opmerkingen ter kennis te brengen van het ingenieurs bureau "Het Oyer sticht" In verband .iet nevenstaand verzoek wordt besloten der Chef der 3e afdeeling van de Secretarie te verzoeken een opöave bij 3.en 1. in te zenden van de onder steur den met vermelding van de steunbedragen, huishuur eventueels hypotheekrente, de door aatschappelijk Hulpbetoon gecontroleerde gezinsinkomsten, met even- ftueele opmerkingen. 11 [W CU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 40