/-yfr BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen sngevol- Ltnus als voorzier, is van ïn en. gemeen- ilolest- riten. i van ae m agent tn ver- i voereh ran de >f in net itie-üoig ;en ont- .arscliiji schikbaar :ollege iluit spenlucir sitvoe- lesloten wordt den raad ter "benoeming in deze vaca tures voor te dragen den heer J.H.urift. Besloten wordt hiervan öeea ^ebruik te marren. Besloten wordt aeze aangelegenheid in de eerstvolgende raadsvergadering aan de orde te stellen, aangezien het colle0e van meening is, dat een schadevergoeding van £.20.-- voldoende moet worden geacht. Dit bedra0 ad £.2o.-- Kan inmiddels worden uitbetaald. Besloten -ordt een bedrag van f.lOG.-- hiervoor be schikbaar te stellen. Het college recent er op, dat d< vereeniging een bedra0 van f.Jt.-- uit eigen middelen voor reclame doeleinden zal besteden. Iet college kan zich met de redactie van het besluit bn de brieven vereenigen. y Via/r".

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 412