Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 759 Ooilege van Regen ten Willem Arntsz StichtingUtrecht nocdigen het college uit tot een be zoek op Vrijdag Juli a.s. aan de Willem Arntsz Hoeve te Den Dolder. 760 DirGsm.werken adviseert aan Mevrouw WedJ.E.Mate- man-Tersteegussenaamweg 57, alhier een aanschrijving te zenden tot het verwijderen van het langs haar ter rein aangebrachte prikkeldraad. 761 Ged.Staten van Utrecht deelen in verband met het schrijven van burgemeester en wethouders da. 17 Juni 1950 betreffende de uitbeta ling van subsidies aan de Vereeni- gingen tot bevordering van het Vreem delingenverkeer mede, dat zij in af wachting eener nader te nemen beslis sing geen bezwaar hebben tegen uit betaling van de helft dier subsidies 762 Dir.St.tot onderst en zed.ontw.v. hulpbeh.blinden te Utrecht verzoekt toestemming tot het mogen houden van een openbare inzameling van gelden op 22 t/m 27 nug.a.s. ten behoeve dezer instelling. De Insp.v.politie adviseert tot N1EÏ inwilliging van het verzoek. 765 Inspecteur Lager Onderwijs bericht, dat inderdaad het program ma voor net Mulo examen B gewijzigd is ten opzichte van de kennis der electrische verschijnselen. Voorge steld wordt toe te staan een aan schaffing van natuurkundige instru menten tot een maximum van j 100.=. 764 Mej .H.Westeme.ver Birkstr.54,Soest vraagt een slijtvergunning voor de rechter voorlocaiiteit van net per ceel Loninginnelaan 56» 7 65 0J .0.Blokpoel Bippelingstr7 s-Gravenhage vraagt toestemming tot net plaatsen van een weekendhuisje in de omgeving van üoestduinen. De Dir.v.Gem.werken adviseert aares- sant te berichten, dat aan zijn ver zoek niet kan worden voldaan, aange zien een terrein voor plaatsing van zomerhuisjes nog moet worden aange wezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 415