T H P Jr V r BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen besloten wordt mede te deelen, dat de beide wethouders gaarne van deze uitnoodiging gebruik zullen maken. Besloten wordt tot kevr.de wedJ.B.Mateman-ïersteeg een aanschrijving in aezen zin te richten, dat het prikkeldraad binnen 2 x 24 uur na ontvangst van net desbetreffende schrijven moet zijn verwijderd, ter wijl bij niet nakoming hiervan, een en ander op haar kosten van gemeentewege zal geschieden. V cJi' V Van net schrijven van Gedeputeerde otatsn is kennis- y genomen; tot de uitbetaling van de nelft van deze y subsidies kan worden overgegaan. ^■Yd'yo In afwijking van het advies van den Inspecteur van folitie wordt besloten de toestemming te verleenen, aangezien deze collect" steeds één maal per jaar is toegestaan geworden. Besloten wordt den raad voor te stellen zijne wette- «iJ lij xi. voorgeschreven medewerking te verleenen. omtrent het toe te stane bedrag zal het College t.z.t. beslis- j' sen. Besloten wordt den termijn, waarbinnen moet worden beslist, te verlengen tot uiterlijk 2b Juli ly^d. net ontwerp-schri^ven hiernevens gevoegd wordt goed gekeurd 1 b" i Besloten wordt adressant te berichten dat aan zijn I verzoek niet kan worden voldaan, aangezien een ter- I rein voor plaatsing van zomerhuisjes nog moet worden i aangewezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 416