Korte Datum num- l Afzender of voorsteller mer 766 767 M.A.G.van Blerk, Soest J.M.liulder ,Dir der h.V.Arnh.Wa terleiding My en de heer Molen buig Chef van ae admi nistratie dier My betuigt zijn dank voor de plaatsing van zijn zoon bij de centrale werkplaat! te Utrecht. Van he komen op uitnooaiging in de vergadering, De Voorzitter dankt de Jaeeren voor hun komst in deze vergadering, waardoor het College in de gelegenheid zal zijn te vernemen tot welk resultaat de Directie is gekomen omtrent het onderzoek naar de verlaging van üe waterleidingtarie- ven in verband met de besprekingen in de vergadering van net College dd.2ö Maart j.1. jJ3 heer Mulder deelt mede, dat nog eens grondig het waterverDruik in Soest is nagegaan. Dit verbruik is ongeloof lijk klein, olijkenae uit een door hem I overgelegae lijst van het aantal ver bruikte v/ater per aangesloten per ceel. Een tariefsverlaging kost de My veel geld en daarom zal moeten worden uitgezien naar net treffen van een re geling waardoor tegelijkertijd het wa tergebruik wordt opgevoerd. Er is al eens een proef geweest met een tusschenj*n/ tarief, doch aeze is mislukt. De Direc-|j tie neeft aaarom overwegen het College I voor te stellen net bestaande tarief tel handhaven en de eenneidsprijs per M.} t$ wijzigen, Deze prijs worat immers minde: prettig door üe verbruikers aangevoeld. De directie geeft in overweging op te j nemen; j a_. een vastrechttarief van 15« met een eenheidsprijs van 20 cent per ïtj of b_. een vastrechttarief van 20.= met een eenheidsprijs van 15 cent per 113 De kleinverbruiker zou gebaat zijn vooï-|i al met oververbruik. Zij weten waar zi,j I u-:wethoi aan toe zijn terwijl de grootverbruikerssoepe met het oververbruik «een voordeel hebbflfll De he noemt betaa I 27. is 2-5 vastg 0.2 10. De he bruik w'etho verbr verse De he ander krijg De Vo Gasil prijs Bij v u e t hi het v 2 De he geen alle ken. aange De Vo< sten De he> •komst* bedrag ling. ^Wethoi 10.= i en- van 25 cent per M2 bij de nieuwe heiasprijs van 20 cent per M3 Wethouder Gasille vindt net voorstel voor boest nog niet goed. Iemand met 52 U} betaalt volgens het voorstel 15«= 4 j 6.40 of 21.40. Baarn be taalt 10.= voor 25 M5 en daarna O.55. De heer merkt echter op dat men in Baarn nog meterhuur plus huur dienstleiding betaalt, hetgeen op 5«b0 per jaar. komt De men. De Voc üe in ten te berade overee

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 417