yuJk, tULUfQ BESLISSING Afdeeling No. en Aanmerkingen ;sing rerkplaatl 'gade ring^ oor hun 'door het ;ijn te Directie k naar .Ktarie- .gen in dd20 nog in Soest geloof- oor hem 1 ver- n per- de My worden een re- het wa- is al tusschenHxi' e Direc- College arief te er Mp ts rs minae^ gevoeld op te Van het schrijven is kennis genomen. met t per ÜSjj met t per 1I> ijn vooi- waar zij rbruikeis el hebbel e een- rstel d met tel rn be- na op dat huur neerkomt De De heer Mulder herhaalt uat de prijs goedkoop is en noemt het voorbeeld bij een verbruid van pc Mphu betaalt de verbruiker 17,60.= 4- 18 x 5b cent is 27 *50, terwijl volgens liet voorstel verschuldigd is 154 50 x 2o cent is 25»= een verschil van j 2*50. Wethouder Gasille zou gaarne het vastrecht vastgesteld zien op 10.= met een meterprijs van 0.25. Bij verbruik van 50 M5 betaalt men dan 10.= 4 50 x 2p cent is 22.50. De heer Mulder maakt de opmerking aat de groot ver bruikers dan weer meer moexen betalen, waarteanover wethouder Gasille zou willen bepalen dat bij xen verbruik van meer dan 100 Mp bijv.2o cent per Mp verschuldigd is. De heer Mulder meent uat het vastrecht niet kan ver anderen. De My zou daardoor veel minder inkomsten krijgen. De Voorzitter meent dat het voorstel van den neer Gasille niet zoo somber is, aangezien de eenheids prijs in aat voorstel nooger is. Bij verbruik van 50 Mp betaalt men volgens voorstel w'etn. Gasille ƒ1 0^=4 12»50 22.50, terwijl volgen^ het voorstel der My verschuldigd is/15«= 4 10.= 25«= een verschil van slechts 2*50. De heer Mulder vestigt er de aandaont op aat de My geen rekening kan houden met aangesiotenen die teger|i alle begrippen in nu eenmaal te weinig water gebrui ken. Lij gebruiken niet meer en daarom kan de My di^ aangeslotenen niet stimuleeren. De Voorzitter stelt de vraag hoeveel minder inkom sten de My raamt bij aanneming van naar voorstel. De heer Mulder antwoord nierop aat deze mindere in- -komsten geraamd worden op 2000.= a pG00.=. Deze bedragen hoopt zij in te halen door de nieuwe rege ling. O^Wethouder Gasille blijft bij zijn voorstel n.1. 10.= 4 25 cent eenheidsprijs per Mp. wethouder de Druijn blijft aandringen op een meer soepele regeling. Dit zal het verbruik ten goede ko- men. De Voorzitter stelt ten sloite den heer Mulder voor de in deze bijeenkomst naar veren gebrachte gedach- ten te overwegen, ook het college zal zich nog eens beraden zeoaat bij een volgende samenkomst wellicht overeen stemming zal kunnen worden bereikt. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 418