Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 768 iioofd School Kerke- buurt g.l.o. zendt zijn met redenen omkleed be richt in voor de op te maken voor dracht voor de benoeming van een on derwijzeres aan zijn school. In over weging wordt gegeven de navolgende voordracht 1e. Ivie j .A-H.Slagter te Eoortugaal. 2e. Mej.h.de Maar te Woudenberg. 3e. Me j J .11. Janssonius te Koedijk. 769 Gemeentesecretaris brengt in herinnering dat door het lid van den raad, den heer Hilhorst in de raadsvergadering van 20 Juni j.1. schriftelijke beantwoording is verzocht van de door hem in de raadsvergadering van 1 Juni 1937 ge stelde vragen met betrekking tot de verbetering der woningen der woning stichting "un's Belang". 770 Insp.v.Bouw- en Woningtoezicht te boest zendt rapport betreffende een door neiri ingesteld onderzoek naar de dd 25 Juni j.1. uitbetaalde loonen aan de werklieden werkzaam bij de ver betering der woningen der Woning stichting "ons Belang". 771 Jvd KI o o st e r e a huurders of eigena ren van percealen gelegen aan den Eikenhorstweg verzoeken den Baad verbetering van het wegdek van den Eikenhorstweg alsmede aanbrenging van verbetering in de rioleering ter plaatse. Je Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd 28 Juni 1938, no.121b. 772 DirGenwerken bericht omtrent de hém bij schrijven dd.17 Juni 19.38, 1e afd.no.45ö8 ge stelde vragen inzake de wijziging van de besteksbepaling betreffende de verglaasde dorpelsteenen en in zake de levering van grind ten be hoeve van de Mariaschool.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 421