Am. V SdW V' BESLISSING Aldeeling en No. Aa nmerKingen Besloten wordt de voordracht van het noofd aei school over te nemen en dienovereenkomstig den Eaaa aan te bieden M 5*0 Besloten wordt aan den wensch van het raadslid liilhorst te voldoen door verwijzing naar de rapporten van den j?' Directeur van Gemeentewerken en den Inspecteur van p? de notulen van de meening van het col- Bouw- en Woningtoezicht en naar raadsvergadering zelve; naar de lege is een schriftelijke beantwoording van de vragen niet noodig. Kennisgenomen Besloten wordt aan adressanten mede t~ derhoud zal worden den raad macntiging te vragen 1/ deelen, dat de weg opnieuw in on- genomen Waar omtrent het al of niet verregenen van het minder werk aan het aanbrengen van rollagen in plaats van verglaasde raamdorpels, tusscnen de tecnnische perso nen geen overeenstemming is verkregen, wordt besloten het advies van Gem.werKen te volgen en dit aan het schoolbestuur mede te deelen, met als gevolg dat een bedrag ad j 20.72 zal worden ingehouden. Met betrekking tot de extra levering van 2s> M5 grint besluit het college in deze aan te nemen dat net grint inderdaad op het schoolterrein geievera is op 1b De cember 19 57-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 422