J I Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 773 De afdOnderwijs bericht van den taxi-ondernemer Joh. Tak Jr. te hebben vernomen, dat slechts een der ouders van de kinderen, welke naar de openbare school voor buitenge woon lager onderwijs te Amersfoort wor den gebracht, bereid is zijn bijdrage eenigszins te verhoogen. Voorts wordt gevraagd te beslissen of bevorder moet worden een bijdrage te verleenen in de vervoerkosten van den leerling J.J.v.d. klier naar de Chr.School voor Duiten- gewoon l.o. te Utrecnt. Beslet er 1e. ki' leer te 1 2e. De 1 looj kin< sch< 774 Dir .Gein. werken brengt rapport uit in verband met een door H.Plekkepoel ingezonden klacht inzake vervuiling van de slooten aan de:* L.Brinkweg, door het afvalwater van de CoÖpzuivelfabriek aan de Middelwijk- straat Besiote. nauwkeu: gerneent in zink; rapport Zuivelf, toestan< de voori kebruar: 775 U.V.Drukkerij "De Uieuwe doester" doest vraagt toestemming tot net plaatsen van twee emaille reclameborden van het Al gemeen handelsblad in den voortuin van haar perceel Middelwijkstraat 21. ne Dir .v Gem.werken en de Insp.v.kolitii brengen hieromtrent rapport bij brieven dd.2 5 en 26 Juni j.1. Op het i borden 776 Hoofdingenieur- directeur van den Rijkswaterstaat deelt naar aanleiding van het schrijver] van 22 Juni 1936, 1e afd.no.45y2, be treffende de verkaveling van Vredehof mede, dat op het betreffend wegvak de Verkeerswet tegen lintbebouwing niet van toepassing is, aangezien het geacht 1 wordt te liggen binnen de bebouwde kora. 1 De noodige uitwegvergunning kan dienterf-j gevolge op grond van het Rijnswegenregle 1 ment worden verleend, terwijl de Ri jgs-J 1 waterstaat bereid is deze t.z.t. aan del gemeente onder de gebruikelijke voor waarden te verleenen. Besloter het col: (art.2) xooper den" wo: reeds 03 pen, we! den afs' steld Aan den ander z< 777 Ned.Heide Mv te Arnhem verzoekt een voorschot ad 3*500.= voor de uitvoering der werkzaamheden verbonden aan het egaliseeren en verhak den van wegbermen. 1 Beslot er j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 423