T Afdeeling ESLISSING Aanmerkingen en No. ingen oh. lechts elke enge- t wor- rage ordt moet in de J.v.d. ten- een ht aan de;» an de ijk- Beslcten wordt: V1 aJh 1e. A.P.Kuyer te bewegen eene noogere bijdrage te vei-.. leenen en zoo noodig net bedrag in de begrooting te vernoogen. 2e. De begeleiding van het kina R.J.v.a.flier voor- loopig buiten de regeling te laten, aangezien het kind op eigen gelegenneid n.1. per rijwiel de school te Amersfoort kan bezoeken. Besloten worat den Bir.v.Gem.werken op te dragen nauwkeurig te onderzoeken of alleen koelwater in het gemeentelijk riool en alle andere verontreinigd water in zinkputten wordt opgevangen en hierover nader te rapporteeren. ha ontvangst van het rapport kan de Zuivelfabriek indien noodig worden aangeschreven de toestand te verbeteren en te brengen overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in de vergunning van 2b februari 1925» en van t Al- n van Politil rievei Op het verzoek wordt gunstig beschiet mits de reclame ^{u borden aan de zijgevels worden aangebracnt. H. rijvet be- ehof k de iet geacht e kom. ienten|| enregl Ei jks-j aan de oor den verhal' Besloten wordt den neer van Aalst mede te deelen, dat het college zien met de door hem vermelde clausule k (art.2) j^an vereenigen, mits acnter het woord "ver- V kooper" telkens ae woorden "of diens rechtvernrijgen- den" worden ingevoegd en aat den Bir.v.Gem.werken reeds opdraent gegeven is ae voorwaarden te ontwer pen, welke met betrekking tot den aanleg van wegen, den afstand van grond enz. zullen moeten worden ge steld. Aan den Dir.v.Gem.wenen zal worden geschreven een en ander zeer spoedig in te zenden Besloten wordt het voorscnot ad 5500.= te verleenen- y/g.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 424