BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ek no3 uitvoe- zaan oor uit werkver- Wijnant uwtje op erg ge el e bouw- ij reke- et Bepar- ischen i: in het ienkings- ering van ef verlicï e kosten per lan- ragen en gas i van B. etref f en n Gomman die tot bij an steilen -5-5-7- /erklare; Bet bestek no5 dienstjaar 19 5d betreffende de uit voering van diverse verfwerken enz. aan verscnixlende gemeentegebouwenwordt goedgekeurd. Be oosten van het besten word^ vastgesteld op 1per exemplaar. Besloten wordt ue drie objecten ieder afzonderlijk bij den Minister om subsidie voor te dragen. Bet college heeft hiervan kennisgenomen en besluit den Baad op de vraag van het liu Tnijssen te antwoor-1 den dat het college van oordeel is, dat net gebouwtje geheel overeenkomstig de bouwvergunning door B.en w« afgegeven, is opgericht en mitsdien naar net ooraeel van het College tot stana is gekomen overeenkomstig den geest van net raadsbesluit door interpeilant be doeld Besloten wordt een afschrift van ue circulaire te t°- zenden aan de feestcomités Soest en Soesterberg ter kennisneming. a Ti it» Bes lot en wordt het oordeel omtrent de verlichting op \J> te schorten tot nauere proefneming. tv' kennisgenomen 1a' i e 2e Besloten wordt: aan den raaa voor te steilen de perceelen Veri. kolonieweg 1->-5-7-0-10—12 en 14 onbewoonbaar te verklaren en aan de eigenaren van de onderscheidene perceelen hiervan kennis te geven met het verzoek net col lege in te lichten voor net geval de woningen nog voor de raadsvergadering, waarin bovengenoemd voorstel in behandeling zal worden genomen, moch ten zijn ontruimd. sh 0

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 426