Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 794 795 796 797 798 799 800 dir.Gem.werken Kampeerders op het Z.W.gedeelte van het terrein grenzende aan de Paltz. F.v.d.Biesen e.a. Eigenaren of "bewoners van aan den Eigendom weg gelegen perceelen Voorzitter bi rG emwerken >Joh.Tak, Eikenlaan 5» te Soest bericht naar aanleiding van het schrijven van eenige bewoners van de Verl.Talmalaan, be trekking hebbende op de afsluiting van den uitgang van de zandgraverij van Ruttenberg op de Verlengde Talmalaan. verzoeken toe te staan dat zij gebruik mogen blijven maken van de bij hunne tenten aange brachte z.g. W.C.'s. verzoeken den Raad afdoende verbetering van dien weg door het aanbrengen van teer en grint. Je dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rappor)t uit bij schrijven dd.2 Juli 1938no.599. stelt aan de orde de aanwijzing van een deurwaarder-ambtenaar ten kantore van den gemeente-ontvanger ieelt mede, dat het Huldigingscomité L.V.A. :e 3oesterberg langs en over de Banningstraat ersiering heeft aangebracht zonder de uit drukkelijke door B.en W. gestelde voorwaarde :Ln acht te hebben genomen,, n.1. dat de desbe treffende werken met voorkennis en onder toe- jicht van den Dir.v.Gem.werken zullen worden uitgevoerd. Bij onderzoek is echter gebleken, dat geen handelingen of opstellingen hebben plaats gehad, welke eenig bezwaar opleveren. verzoekt hem vergunning te verleenen voor ver-j- roer met een huurauto van schoolkinderen van Soest naar Amersfoort zonder gebruikmaking ran een taxameter. Omtrent deze aangelegenheid is reeds rapport uitgebracht door den Insp.v.Politie bij schrij ren dd.4 Juni 19 38, La.L.no.1831/4» :.n de vergadering van B.en V/.van 7 Juli 1938 verschijnen achtereenvolgens! A.drost, ambt.t.secr.van Awbt-Hardenberg J.M.J.Rotten, Meerssen E.donner, ambt.b/h bur.v/d steunverl.en i rerkverschte dantumadeel J.Maaskantambt. t. secr. v.H.I. Ambacht, C .Koevoet s.«mht."h<»3 .m/H Aaimrorl OV.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 433