X - A /ap, v air. r ven van be- den berg mogen aange- g van en rapporjt 99. n den .V.A. jstraat uit kaarde desbe- n toe- ïorden jeen lts )or ver+ m van :ing ipport j schril Ir 19 38 iberg en BeaLoten wordt aan Ruttenberg tot 1 September a.s. vergunning te verleenen gebruik te maken van den niet officieelen uitweg, en wel op grond, dat hij te kennen heeft gegeven den eiken wal niet te sullen afgraven en een uitweg te sullen maken op zijn eigen terrein. Op 1 September a.s. zal de tijdelijk toegestane uitweg worden afgesloten. Wethouder Gasille verklaart in de vergadering dese aangelegen heid soowel met den betrokkene als de politie te hebben gere geld soodat een en ander als afgedaan is te beschouwen. Besloten wordt een voorstel tot aLuiting van den weg voor het verkeer met motorrijtuigen op meer dan twee wielen in overwe ging te nemen. Als deurwaarder-ambtenaar ten kantore van den gemeente-ontvanger wordt met ingang van heden tot 1 September a.s. aangewezen T.G. van den Ham, op een belooning van f.20.per week, met dien verstande, dat de opbrengst van de vervolgingskosten in de gemeentekas moet worden gestort. Ue vereischte eed is bereids in handen van den Voorzitter afge legd. Besloten wordt aan genoemd comité een schrijven te richten waarin het college zijne verwondering uitspreekt, dat de uit drukkelijk gestelde voorwaarde, n.1. overleg plegen met den directeur van Gemeentewerken niet in acht is genomen. VcM- V uL.. V \f v ah Besloten wordt aan Joh.Tak vergunning te verleenen voor vervoer et een huurauto van schoolkinderen van Soest naar Amersfoort zonder gebruikmaking van een taxameter. I? J- Nadat de onderscheidene sollicitanten de vergadering verlaten hebben, wordt in de vacature benoemd A.SfiÉST, ambtenaar ter secretarie van Ambt Hardenberg, zulks met ingang van 1 Augustus 19 38. Aangezien het college bij nader inzien het minimum bedrag aan salaris n.l.f.1050.of volgens oude regeling f.1000. *et daarnevens de ongehuwdenaftrek van f.95.te laag voorkomt voi-üt besloten aan G.S.te vragen of dat College zich in beginsel

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 434