*/s'. ajl' BESLISSING Afdeeling T Aanmerkingen en No. a l van riek ressant e sluit rgunning oid. an Lng van Jrden map ark >edrag ikheids- i toe- irich- Gelet op het nader rapport van den Directeur van Gemeentewerker van 8 Juli 1938, no.160 wordt besloten de N.V.Anker Emaille- fabrieken te "berichten, dat het werk overeenkomstig de aan haar verleende bouwvergunning van 1 December 19 36 kan worden voltooid, zoodat een beschikking op de bouwaanvrage van 30 Juli 1938 overbodig is geworden. Besloten wordt de hiernevens gevoegde advertentie te plaatsen in het Bouwkundig weekblad, de Cobouw en het Centraalblad, en den Directeur van Gemeentewerken voor de uitvoering hiervan /V$. O/ aorg te laten dragen. P1 Besloten wordt aan de firma Robbe-Janvier, pachter van het Lunapark te Soesterberg om bovengenoemde reden een bedrag van f.150.terug te betalen. fao

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 438