55 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 54 Voorzitter Ambtenaren- en werkliede nb o nd e n 56 bir .Ger.i.\, erken 57 7eth.de Bruijn 58 I ir dem. w er ken stelt voor te bepalen, dat Wethouder Uasili.e bijgestaan door den Inspecteu|r van Bouw- en Woningtoezicht J.'fh.A. van Hoesel op de openbare vergadering te beleggen door den Raad van State het uitbreidingsplan dezer gemeente mondeling zal verdedigen. zenden opgaaf van hun vertegenwoordi gers en hun plaatsvervangers in de commissie voor georganiseerd overleg in de gemeente Soest. bericht naar aanleiding van het ver zoek van R.Schaatsbergen om hem den koopprijs te willen mededeelen van ee gedeelte van de aan den Ossendamvseg gelegen perceelen, kad.bekend als sec tie E nrs.2O92-773 en 934. Aangezien de grond deel uitmaakt van het perceel h opgenomen in de ruiling tusschen de gemeente Soest- en de ,V. "Heidebloe- sem", -jordt geadviseerd te berichten, dat in verband met loopende onderhan delingen thans aan zijn verzoek niet kan worden voldaan. deelt mede, dat hij en feth.uasille o_ Vrijdag 14 Januari j.1. des n.m. om 2 uur op de speelplaats van de Uloschool Bijbel aan de Pr«hernharliaan no, een bespreking hebben gehad, met bestuur der Vereeniging "Een schoql hijbei te Soest",zulks naar aan leiding van het verzoek van dat school bestuur om genoemde speelplaats te ver beteren. meergenoemd schoolbestuur, vertegenwoordigd door Es.Wouters en architect P.heekman verklaarde genoe gen te nemen met de voorgenomen verbef tering, aangegeven in het rapport van den dienst van G.V. ad 8 Januari 193Ö no.1298. Voorts verklaarde het schoolf bestuur geen bezwaar te hebben, dat e werkzaamheden door de gemeente zou+ den "'orden uitgevoerd. m/d 21a het va/'d deelt mede, dat naar zijn oordeel de bij besluit van 3.en 7. dd.20 Hei 192C le afd.n0.li9h, aan L.Svianenburg ver leende vergunning tot het maken en hebben van uit'1;eg vanaf zijn terrein aar de Lt.Koppenlaan betrekking heef op perceel sectie E no.l66l.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 43