Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 8O4 'evrv.3chaick-Brouwer Kerkstr.2 805 Jir.Gem.werken 806 Dir.Gem.werken 807 808 809 810 811 N.V.Semland en Gooi Zonnestraal commissie 1958, Bussum G.Reyerse, F.ïïuycklaan 14, Soest B.en W. van Utrecht JJirv, d. gein. keurings dienst voor vee en vle e sch 812 Afd.financiën verzoekt toestemming tot het houden van een straat- en huiscollecte middels den verkoop van speldjes, zulks ten Bate van het supple tiefonds van het Sanatorium "Zonnegloren". Je insp.v.politie heeft tegen inwilliging van het verzoek geen Bezwaar. Bericht dat Bij onderzoek te SoesterBerg en omgeving nergens is geBleken, dat gronden in eigendom aan de gemeente toeBehoorende, door particulieren in geBruik zouden zijn genomen. Brengt naar aanleiding van een ingekomen rap port van den C ommandant der Vrijwillige Brandweer, nader advies uit omtrent de aan vrage van P.M,Wijsmuller, om vergunning tot Bet oprichten van een houten garage op het perceel Vïaldeck Pyrmontlaan H no.4292. vraagt voor een harer cliënten den grondprijs van het aan den Zwaluwenweg gelegen perceel gemerkt als no.27» Gemeend wordt dat de mini mumprijs is vastgesteld op f.2.50 per M2. verzoekt Beschikbaarstelling van een prijs of medaille voor de z.g. Zonnestraal vlucht 19 58* verzoekt een gedeelte van het hem toekomend Legaat te mogen Behouden voor afbetaling van schulden. doen mededeelingen met Betrekking tot de con- tröle op de ziekenhuisverpleging van armlas tigen met verzoek te vóllen mededeelen of er bereidheid Bestaat terzake een overeenkomst sluiten. maakt zijn plannen kenBaar, inzake de keuring van invoer van vleesch in SoesterBerg en ver zoekt de afdeeling financiën ter secretarie 3p te dragen hem de daarvoor noodige bonnen te verstrekken. adviseert de rente van debet saldi door de woningbouwvereenigingen en -stichtingen ver schuldigd over het 2e kwartaal 195® te Bepa len op 22

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 441