Wa£. "U. r ff y/i BESLISSING Afdeeling j en No. nmerKingen van een verkoop suppl e- oren" iging berg en onden in de, door genomen. omen rap- ige ie aan- Lng tot op het 2. de toestemming wordt verleend. Van het bericht wordt door het college kennis genomen. {2>/ïS(P- 1/ Besloten wordt vergunning hiervoor te verleenen, overeenkomstig [f het ontwerp hiernevens gevoegd. 1 rondprijs perceel de mini- p M2. Besloten wordt het bedoelde perceel voor een prijs van f.2.75 per M2 in koop aan te bieden. V prijs of :ht 19 58. Besloten wordt een bronzen medaille hiervoor beschikbaar te stél- [A len- V' skomend .ing van de con- armlas- in of er snkomst i keuring j en ver- 'etarie bonnen Besloten wordt een bedrag van f.150.van dit legaat te zijner /tyj beschikking te stellen, met dien verstande, dat een bedrag van f.100.hiervan wordt aangewend voor afbetaling zijner schuld iw.Vbsq bij de Boerenleenbank, en een bedrag van f.50.derhalve voor zijn gezin kan worden aangewend. Besloten wordt het schrijven van Burgemeester en Wethouders van Utrecht te stellen in handen van den gemeente-geneesheer, om be richt en raad. Het college kan zich vereenigen dat een proef in bovenvermelden zin wordt genomen. Aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 442