Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 813 814 815 816 817 818 819 Jir.Gem.werken M i nvBinn enl and sche zaken J .A.v,d.Brand,Kerkpad N.Z.42, Soest A.Koevoets,Middelwijk str.40» Soest Afd.financiën ter secretarie Ged.Staten der prov. Utrecht Secretaris adviseert aan de eigenaresse van perceel Nieuwe- weg 62, zijnde Mevr.de ïfed.Jongerius, Balijelaan 62, te Utrecht, een aanschrijving ingevolge art, 105 der Bouwverordening te zenden, tot het wij zigen van den rookafvoer van eerstgenoemd per- i ceel. doet mededeeling inzake beschikbaarstelling van premies voor verbetering van arbeiderswoningen en roept in daarvoor aanmerking komende gevallen de medewerking der gemeentebesturen in. vestigt de aandacht op den slecht onderhouden toestand van den verbindingsweg Ui jksweg-Kerkpad langs het perceel van den heer van Klooster, alsmede op de omstandigheid, dat bedoelde ver bindingsweg bereden wordt door motorrijtuigen en andere voertuigen. Je Gir.v. Gein, werken en de Insp.v.Politie brengen omtrent deze aangelegenheid rapport uit. vraagt vergunning tot aanbrenging eener reclame op zijn terrein. Be Jir.v.Gem,werken en de Insp, v.Politie brengen omtrent deze aangelegenheid rapport uit. vraagt of in de gemeentebegrooting 1959 ie loo- nen der vaste arbeiders over de posten der begroo ting moeten worden verdeeld of dat deze loonen evenals voor 1958 °P Ben eersten post van hoofd-; stuk VI moeten worden geraamd. doen mededeeling van een aantal opmerkingen welke de commissie van overleg inzake de gemeen- tebegrootingen, naar aanleiding van een vanwege 1 het Jepartement van Binnenlandsche Zaken inge steld onderzoek naar de araenverzorging in deze gemeente, heeft gemaakt, en zullen te zijner tijd gaarne vernemen welke maatregelen terzake zijn genomen. vestigt er de aandacht op, dat nader zal moeten jworden overwogen, of een sluiting van den Eigen domweg (of gedeelte daarvan) voor het doorgaand jverkeer met motorrijtuigen op meer dan twee iwielen wel mogelijk zal zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 443