eel Nieuwe- Balijelaan evolge art, t het wij- oemd per- Afdeeling Aanmerkingen Besloten wordt aan Nevr.de Wed.Jongerius een aanschrijving ingevol- ge art.105 der Bouwverordening te zenden tot het "wijzigen van den - rookafvoer van het perceel Nieuweweg 62. elling van swoningen de gevallen a. erh ouden weg-Kerkpad doster, 3lde ver- i. j tui gen bie Brengen -t. 59 de loo- i der Begroc' ,e loonen van hoofde Besloten wordt het schrijven in handen van den nir.v.Gein.werken te stellen om Bericht en raad. f Besloten wordt aan adressant te Berichten, dat de klacht is onder-' I zocht, en dat, alhoewel het college den inhoud van het schrijven y j niet ten volle kan onderschrijven, een en ander toch de volle aandacht van het college heeft. 5r reclame' I. Besloten wordt het verzoek in te willigen, op voorwaarde, dat de V aJr ;n de InspI palen worden geplaatst in de lijn van de voorgevels van de aangren-/^- igenheid f zende perceelen aan de Middel wijkstraat d.i. dus in de rooilijn. nngen de gemeen-; n vanwege en inge- g in deze zi jner terzake al moeten den Eigen- doorgaand j twee i Besloten wordt de loonen der vaste arbeiders voor de Begrooting 1939 op den eersten post van hoofdstuk VI te ramen, en voorloopig geen verdeeling van de loonen toe te passen. - «ealoten wordt een afschrift van het schrijven van Gedeputeerde :~>taten te zenden aan Maatschappelijk Hulpbetoon met verzoek hun 1/ standpunt hieromtrent mede te deelen. Besloten wordt het advies hieromtrent te vragen aan den inspecteur van politie en den dirv.gem.werken. V f tl Li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 444