num- I Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 820 821 3.H.3peerstra,3oes- terb,str.107, 80est Eestuur van E.3.V.A.C. te 3oest 822 825 824 Di rvGein .werken Ver.tot bestrijding der t.b.c. afd.Soest Eest.v.d.Ver.tot bestr. der t.b.c. afd.Soest 825 Se Voorzitter vraagt een tapv er gunning voor de beneden v<5<5r- en de benedenachterlocaliteit van perceel Sces- terbergschestraat 107. verzoekt spoedige herstelling van de gaasaf scheiding tusschen den woningbouw en het B.3.V.A.C .veld. de Eir.v.Gem.werken deelt mede dat in zijn voor nemen ligt om de thans inderdaad noodig zijnde reparaties zoo goed mogelijk met eigen perso neel en hulp van lieden van Maatschappelijk Hulpbetoon uit te voeren en op de begrooting voor 1959 een- post voor definitieve herstelling te ramen. vraagt machtiging tot het treffen van de noodige maatregelen met betrekking tot de slooping van de overblijfselen van de door brand verwoeste woonhuizen te Soestduinen, teneinde gevaar te voorkomen vraagt een bijdrage van f.91.05 in de kosten van verpleging van C.Th.van Hazendonk in het R.K.Sanatorium "Dekkerswald" te Groesbeek, ge durende het tijdvak van 1 Maart t/m 11 April 1936» vraagt een bijdrage van f.452.80 in de kosten van. verpleging, in een sanatorium, van ej.J.v. d.Spaa-Hietkamp, ingaande 8 Juni 1S38gedurende het tijdvak van 8 Juni 1938 t/m 6 November 1938] Bijdragen worden verleend door: het suppletiefonds van de afd.Soest van de Ver.tot be strijding der t.b.c. de Utr.Prov.Ver.tot bestrijding der t.b.c. f.0.30 p.d. 0.10 p.d. "75*per verpleegjaarJ deelt mede, dat ter kennis van het College is jkomen, dat de Dir.v.Gem.wericen geen controle i heeft uitgeoefend bij de opbouw van het lunapark I op het kermisterrein te Soesterberg, niettegen- j staande hem daarop gewezen zou zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 445