v t r Am eden vóór- ree el Soes- gaasaf- het n zijn voor-1 dig zijnde en perso- ppelijk grooting herstellij n de noodige ooping var- ver woeste gevaar te e kosten k in het sheek, ge il April de kosten an Kej.J.v, 8, gedurende vernher 1938 .0.JO p.d. 0.10 p.d. 75.-- per erpleegjaar ollege is controle het lunapark niettegen- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt aan StH.Speerstra een tapvergunning voor het per ceel Soesterhergschestraat 107 te verleenen. Besloten wordt mede te deelen, dat de raparaties thans zoo goed mogelijk zullen worden uitgevoerd» terwijl op de begroe ting voor 1939 een bedrag voor definitieve herstelling zal worden uitgetrokken. Besloten wordt den dir.v.Gem.werken te machtigen tot het tref fen van de noodige maatregelen, mits hij zich vooraf' vergewist, dat de eigenaars en de verzekerir-gsmaatschappijen hiertegen geen enkel bezwaar maken, zoodat uit het "bovenstaande geenerlei risico voor de gemeente kan voortvloeien. "esloten wordt hiervoor een bijdrage van f.91*05 te verleenen. Besloten wordt hiervoor een bedrage groot f.4-52.80 te verleenen, VJr \J as V H V 1Sjj. V ApJV V cJj - s-h besloten wordt den directeur op te dragen zich hieromtrent nader A/~- 'te willen verklaren. "H/$

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 446