Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 026 Directeur van Ge meentewerken 827 828 -u.C.de Bruin. 829 850 831 Sj?2 A.B.ÜvergoorSoes Wethouder van fi nanciën Afdeeling Financiën ter secretarie. Gemeente-Ontvanger /an Soest. Gedeputeerde Statejji dezer provincie. adviseert aan Th.Jwigtman, ouae Grachtje 6 te Soest, te berichten, dat een verzoek om bouwvergunning in gunstige overweging kan worden geno men, naaat door hem een bedrag van ƒ.450,18 in het Wegenfonds zal gestort en aan de gemeente zal z ,jn zijn het afgestaan een strook grond van perceel sectie G.no.5808 voor wegver- breeding verzoekt den Baad ontheffing van de verbodsbepaling tot het oprichten eener rookerij van vleeschwaren in he perceel uude Utrechtscheweg 5* De Commandant der Vrijwillige Brand- weer en de Directeur van Gemeentewer ken adviseeren bedoelde ontheffing te verleenen. deelt mede, dat hij na gevoerde bespre king zich er mede vereenigen kan, da zijn aanslag in het vergunningsrecht voor het vergunningsjaar 1 kei 1958 - 1 Mei 1959 wordt teruggebracht tot ".87,50. stelt voor de nieuw aangeschafte man schappenwagen ten behoeve van de vrjj willige brandweer van soest bij de fa. Knegt en Zonen te Amsterdam voor een bedrag van /.250C,= op 5-jarig con tract tegen alle risico's te verzeke ren dviseert den gemeenteraad tijdig het noodige crediet voor feestelijkheden bij het 40-jarig regeeringsjubileum |van II.M. de Koningin aan te vragen. verzoekt hem verlof te verleenen van t/m 15 Augustus 1958, zijnde 12 da- en gewoon verlof en 1 dag buitenge woon verlof" op grond van art.51, 5e lid sub e. van het ambtenarenreglement leelen mede dat zij Dezwaar hebben teg van 20 Juni 1958, 4 tot wijziging van de voor 1958- voorts v aand met de omstand nister van Sociale subsidie in de kost in beginsel geen n het raadsbesluit e afd.no21/628 gemeentebegrootin erzoeken zij in ver igheid dat de Mi- Zaken het overheid en van het s-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 449