Volg- num- j Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 8}} directeur van Ge meentewerken 854 855 8^6 P.J.Kuiper, Vrede- hofstr.19, Soest. Mr.H.W.de Vink, Utrecht B.v.d.Biesen, Vre dehofstr. Soest. werkverschaffingsobjeet 'aan- culiere leg van een openluchttheaterheeft verlaagd en bepaald op /*52}0,= wijzi ging der begrooting 19po te bevorde ren. bericht naar aanleiding van liet schrij ven van de Centrale Schildersvereeni- ging "noest" inzage de verbetering dei woningen "Ons Belang" te Soesterberg, dat dit schrgven zonder verder gevolg voor kennisgeving ware aan te nemen, tenzij nadere nauwkeurig omschreven feiten ter kennis worden gebracht. Ten aanzien van de uitbetaalde loonen is vastgesteld kunnen worden, dat geen] noemenswaardige overtreding van het collectief contract heeft plaatsgehad, terwijl voorts de deugdelijkheid van het schilderwerk de toets der kritiek naar behooren kan doorstaan. Ten overvloede zou terzake het oor deel kunnen worden ingewonnen van den heer Techniscu Ambtenaar van de Volks gezondheid of wel van een door den Voorzitter van den Baad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland aan te wijzen arbiter. deelt mede, zijn perceel dat de aansluiting van op het hoofd riool uitslui- den afvoer van hemel- tend dient voor water Be Birecteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 16 uuni 19^8, no.1jjp2. zendt antwoord op het schrijven van B.en W. ddMei j1inzake aan sluiting van het perceel Vredehof straa 17 op de rioolbuis langs den Rijksweg. Be Birecteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd. 4 Juli 19^8, no.15}2» j deelt in antwoord op het schrijven van I B.en W. dd. 'j>l Mei j.1. no.51;>2 mede, dat het hem onbekend is dat er eenige verbinding bestaat tusschen nuisrio- leering en het langs den Rijksweg loo- pende riool. Be beerput wordt gere geld geledigd, terwijl dit jaar nog een zeer groote stapelput werd gemaakt, 011 keuken- en badkamerwater te verwerken ue -directeur van Gemeentewerken bengt

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 451