Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 8^7 -Directeur Gemeen tewerken 8 38 8* Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. Inspecteur van Po litie van 14 uuni 19}&, no.1jj;>2. zendt overzicht van de gehouden aan besteding van diverse schilderwerken met advies inzake gunning der werken. uoen, voorzien van het bewijs van hun goedkeuring, toekomen een exemplaar der gemeente-, gasbedrijf-, en wegen- jfondsbegrooting voor net jaar 19>7, lalsmede eenige op de gemeente- en gas bedrijf sbegrooting voor 19j>7 betrekking hebbende goedgekeurde wijzigingen. Voorts deelen wij mede de van Regeerings jwege ingestelde commissie van overleg inzake de gemeentebegrootingen ver zocht te hebben te bevorderen dat aan de gemeente Soest voor het jaar 197 een renteloos voorschot wordt toegekend van ƒ.10.67.5, 39* bericht naar aanleiding van het ver zoek van Mevr.A.Assink-Prins om eetv/a ren en alcoholvrije dranken aan het pu bliek te mogen verkoopen in een houten kiosk, welke geplaatst zal worden in den tuin van net perceel boesterbergscn straat 14ö, op een afstand van ongeveer 6 meter van die straat. Aangezien het plaatsen van de kiosk in strijd is met de bouwverordening, het aanzien van genoemden weg ontsiert en enkele jaren geleden op een soortgelijk verzoek van «j.van Aaaij afwijzend 'werd beschikt, wordt in overweging gegeven op het verzoen afw-.zerid te beschikk££j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 453