4b. 9- tut V' «f/V Aanmerkingen i aan- verken verken V ïló tn hun )laar sgen- 9>7, en gas- rekking geer ings| iverleg ver at aan 1957 oegekendl ver- i eetwa- het pu- houten en in r bergs chl ongeveer iosk in het ert en >rtgelijk v/er cl ;egev en je inhoud van het advies van den directeur, meer in het bijzonder de wijze waarop de directeur gemeend heeft de inschrijvers over de aanneemsommen te moeten onder houden, o.a. door de vraag te stellen of zij bereid zijn voor de ingeschreven beuragen het werk te leveren, ontmoet bij ue vergadering ontstemming, je jirecteur wordt, na inmiddels daartoe opgeroepen te zijn, in de-) ze vergadering onderhouden, ze besprekingen z.jn af zonderlijk vastgelegd. Aliioev/el de onderhoudsposten van ue begrooting 19pü nog niet volledig zijn goedgekeurd, meent de vergade ring eenstemmig dat wel tot gunning van de gehouden aanbesteding kan worden overgegaan en wel op grond dat de kosten de ramingen niet overschrijden alsmeue op grond dat de gunning werkverruiming beteekent. Besloten wordt: perceel A. gemeentehuis enz. te gun nen aan Huurdeman en Zn. voor 445,=. perceel B. Politiewoning boesterberg te gunnen aan de Gebrs. de Lange voor /.77,=. perceel U. Woning Koninginnelaan te gunnen aan T.Vis- scher voor /.80,=. perceel D. Brandweercentrale te gunnen aan J.B.v.d. Ham voor /.48,= en perceel E. kantoor Gemeentewerken wordt aangehouden. Besloten wordt hiervan aan den Baad mededeeling te O doen. Aangezien het plaatsen van ue kiosk in str^d is met de bouwverordening, het aanzien van genoemden weg ontsiert en enkele jaren geleden op een soortgelijk verzoen afwijzend werd beschikt, wordt op het verzoek afwijzend beschikt. i - in

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 454