Volg- j num- Afzender of voorsteller mer 840 841 842 843 844 Inspecteur Lager Onderwijs te ^raers f oort Datu m Korte inhoud A .li .Brumstede Uorantijnstr1 Amsterdam. ue Voorzitter. A.v.Hornsveld Mieuweweg 71. Pen meester "Lraagt L ders Lasten". n. lkan- Gedeputeerde Bta-< ten van Utrecht. bericht geen bezwaar te hebben tegen een tijdelijke benoeming van Mej.S.J". Berkhout te Baarn, tot tijdelijk onder wijzeres aan de openbare school voor g.l.o. in de kerkebuurt, zulks ingaan de 12 Juli 1938 en wegens ongesteld heid van den heer J.Ph.Iloek. deelt mede, dat hij van de huurster van zijn perceel La üostalaan 14, al hier, een schrijven heeft ontvangen, waaruit blijkt, dat hinder wordt onder vonden van net pluimveebedrijf van den heer Mennes, bewoner van perceel La üostalaan 10. Verzocht wordt terzake maatregelen te nemen. Le Lirecteur van Gemeentewerken adviseert den lieer Men nes, ingevolge art.114 der Louwveror dening, aan te schrijven, een en ander behoorlijk te onderhouden. Le Inspecteur van iolitie nan zich met dit advies vereenigen. geeft in overweging den Baad voor te stellen het bedrag voer begeleiding van kinderen naar de school voor bui tengewoon lager onderwijs te Amersfoort voor het jaar 193^ met 25,= te ver- hoogen verzoekt vergunning tot liet houden ee- ner straat- en huiscoliecteop 27 Ju li a.s. middels den verkoop van speld jes of bloempjes. Le Inspecteur van Iolitie adviseert tot inwilliging van net verzoek. deelen mede uat de Commissie van over leg inzake de gemeentebegrootingen zich niet kan vereenigen met de raming in de begrooting dezer gemeente voor 19^8 van de uitgaven voor steunverlee- ning en werkverscnaffing aan werkloo- zen, waarin het werklcosheidssubsidie- fonds bijdraagt, aangezien de commissie is gebleken, dat het geraamde bedrag ad 122.000,= kan worden teruggebracht tot 97*000, Zij verzoeken te bevor deren dat de ramingen in de begrooting voor 1938 op dit punt worden nerzien. Met al benoem gere s noemin Beslot schrijv Beslot voor b 1 dept ver 1100 goedge 7 er gun. Beslot ƒ.97.0» de uit, voor 1'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 455