Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Datu m 845 Ö4b 847 848 Directeur van meentewerken. 849 Gemeentesecreta ris J .v .d.bpaate Amersfoort Afdeeling finan ciën. Ge- hirecteur van meentewerken. Ge- Korte i n n o u vestigt de aandacht van het College iop de algeme :ne jaarvergadering van Gen Utrechtschen l-rovincialen Drand- jweerbond, te houden honderdag 21 Juli a»s. te Amersfoort deelt mede niet te kunnen voldoen aan het verzoek van B.en «f. tot betaling {van een bedrag van j .8,= per 4 weken in de kosten van verpleging van zijn schoondochter in een sanatorium. vestigt er de aandacht op dat tenge volge van het overlijden van nu wijlen J.Beuzel-geb.uosterkamp een nieuwe re geling behoort te worden getroffen ten aanzien van het schoonhouden enz. van Jast ontvangerskantoor. doet toekomen een ontwerp-wijziging van (ie bebouwingsvoorschriften behoorende Dij de voorgenomen wijziging van het uit breidingsplan. Diedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunningvergezeld van F de noodige teekeningen en adviezen. hesl af t de 1 Besl weke

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1938 | | pagina 457